TIT Tidlig sproglig indsats
for tosprogede småbørn

Dansk

Information om TIT

Du er her

TIT – Tidlig sproglig indsats for tosprogede småbørn, er en fælles betegnelse for en vifte af tiltag, rettet mod tosprogede børn i Holstebro Kommune.

Med implementering af de forskellige tiltag i TIT ønsker Holstebro Kommune, at skabe sammenhæng og udvikling i den tidlige sproglige indsats, rettet mod tosprogede småbørn.  Formålet er, at skabe et godt fundament for de tosprogede børns sprogtilegnelse og læseforudsætninger ved skolestart. TIT har tre fokusområder:

 • Tosprogede børns sprogtilegnelse
 • Forældresamarbejde
 • Overgange mellem dagpleje/vuggestue, børnehave og skole/skolefritidshjem

Forskning har dokumenteret, at dialogisk læsning har positiv effekt på børns sprogtilegnelse, samt at vejledning af forældre og et systematiseret samarbejde omkring børns overgange, har betydning for børnenes trivsel og læring.

TIT består af følgende konkrete tiltag:

 • Dialogisk læsning for toårige i vuggestuer, samt femårige i børnehaver. Der læses for børnene i mindre grupper flere gange om ugen. Institutionerne har fået udleveret bøger, samt bogfoldere.
 • Kursus for pædagogisk personale med Jette Løntoft omkring Dialogisk Læsning.
 • Efteruddannelse af pædagogisk personale, bl.a. diplom moduler i sprogtilegnelse og kulturforståelse.
 • Udarbejdelse af sprogstimulerende materiale til brug i dagpleje, vuggestue og børnehaver, f.eks. ”Minisprogpakken”.
 • ”Min bog om sprog”. En form for logbog, der udleveres til familien af sundhedsplejersken ved seksmåneders alderen og følger barnet til skolestart. Forældrene vil løbende få udleveret information og inspirationsmateriale til bogen.
 • Overleveringsmøder. Der afholdes møder hver gang et tosproget barn har et skift fra en institution til en anden. Der udarbejdes ”Alle Med” skema årligt og fortages sprogvurdering inden skift til børnehave og inden skolestart. Relevante fagpersoner og forældre deltager i overleveringsmøder.
 • Forældrene inviteres til fælles informationsmøder inden deres barn skal starte i vuggestue, børnehave og skole.
 • Hjemmeside, hvor forældre kan finde forskellig information og se film om børns sprogtilegnelse på forskellige alderstrin. De kan også se film fra vuggestue, børnehave samt skole og skolefritidshjem. Filmene er speaket på ni forskellige sprog.
 • TIT facebookside, hvor der kan formidles relevant information.

Tiltagene i TIT udmøntes i et tværfagligt samarbejde mellem dagtilbud, skoler, sundhedsplejen, talepædagoger og sprogvejledere. Et væsentligt element har været samordning mellem de forskellige forvaltninger og afdelinger, med henblik på at skabe sammenhæng og helhed i indsatserne.

Tiltagene i TIT implementeres i perioden 2012-2015, hvorefter de med afsæt i en samlet evaluering, går mod driftsfase.

TIT har modtaget midler fra Social og Integrationsministeriet.

For yderlig information kontakt:

Projektleder Lene Rasmussen, Støttepædagogkorpset, Holstebro Kommune,

Mobil: 24667996. Mail: lene.rasmussen@holstebro.dk